הזכות לרכוש

זכות אדם מספר 17

הזכות לרכוש

1. לכל אדם הזכות להיות בעל רכוש בעצמו כמו גם להיות בשותפות על רכוש עם אחרים.

2. לא ישלל מאדם קניינו בדרך שרירותית.