אף אחד לא יכול לשלול ממך את זכויות האדם שלך

זכות אדם מספר 30

אף אחד לא יכול לשלול את זכויות האדם שלך

שום דבר בהכרזה זו לא יתפרש כאילו הוא בא להקנות למדינה, לציבור או ליחיד כל זכות שהיא לעסוק בפעולה או לבצע מעשה שתכליתם לקפח כל זכות או חירות מן הזכויות והחירויות הקבועות בהכרזה זאת.